Ανακοίνωση προς τους Επαγγελματίες Υγείας

 Η Bausch Health σας ενημερώνει με το παρόν ότι συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, όπως στοιχεία επικοινωνίας, ειδικότητα, βιογραφικό σημείωμα, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις σας με την Bausch Health και σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συνέδρια και επιστημονικές μελέτες, καθώς και άλλες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να παρέχετε σχετικά με τον εαυτό σας και τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες.

Η Bausch Health επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες ενόψει των εννόμων συμφερόντων της, δηλαδή προκειμένου να διατηρεί σχέσεις με εσάς, ν’ αξιολογεί τα ενδιαφέροντα και την εμπειρογνωμοσύνη σας, να λαμβάνει υπόψη της  μελλοντική συνεργασία μαζί σας και για να επικοινωνεί μαζί σας σε σχέση με τέτοιες ευκαιρίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως απαιτείται από το νόμο να συλλέγουμε τις πληροφορίες σας, για παράδειγμα, σε εκθέσεις ασφαλείας. Τέλος, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής, εναντίωσης, και φορητότητας. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Bausch Health στη διεύθυνση: dpo@bausch.com. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση της Bausch Health ή έχετε ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων της Bausch Health, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Bausch Health στη διεύθυνση: dpo@bausch.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα μοιράζονται με άλλες οντότητες της Bausch Health, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην ΗΠΑ, όπου ισχύουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η Bausch Health θέτει σε εφαρμογή τη συμβατική προστασία για να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Bausch Health. Ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να μοιραστούν με τους παρόχους υπηρεσιών της Bausch Health, με τις αρμόδιες αρχές, όπως απαιτείται από το νόμο, [άλλες κατηγορίες αποδεκτών].

Οι πληροφορίες  προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς θα διατηρούνται για πέντε χρόνια μετά την τελευταία αλληλεπίδρασή σας με την Bausch Health, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης.

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως εξηγείται στο παρόν έντυπο. Εάν το επιθυμείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: dpo@bausch.com.